راهنما
 
 
شروع سرور:19 تیر
سرعت سرور : 10x
آزاد سازی کتیبه: 17 مرداد
ازاد سازی نقشه ساخت: 24 مرداد